برنامه درسی هفته 98/99

برنامه تغییر کرده است ؛ به اطلاع خواهد رسید.

بچّه ها، طبق برنامه ی ارائه شده ی دفتر دبستان ؛ در هفت سال کار روزانه ،
دو زنگ تفریح 15 دقیقه ای و دو زنگ تفریح 10 دقیقه ای خواهند داشت.
غیر از ساعات درسی تعیین شده توسط دفتر ( دروس رنگی ) ؛ بنا به نیاز و بالا بردن کیفیت کار بچّه ها ؛ ساعات درسی من ،
می تواند قابل تغییر باشد.

منتشر شده در 31 شهریور 1398 ساعت 15:56