آرشیو نوشته ها

چهار هفته ی باقیمانده

والدین عزیز :
فعّالیت های کارت برنامه ی بچّه ها در ماه اردیبهشت ، مانند گذشته ، پیگیری می شود.
مواردی را برای چهار هفته ی پایانی سال ( کارت 16 تا 19 ) ، یادآور می شوم.
ـ خواندن قرآن در ماه اردیبهشت ، از اوّل کتاب آسمانی ، انجام می شود.
هر دقیقه قرائت قرآن ، یک امتیاز و حداکثر زمان روزانه ، 20 دقیقه ( 20 امتیاز) خواهد بود.
ـ برای کار ریاضی ؛ کمترین زمان ، روزانه ، 30 دقیقه است.
برگه های کلاسی و کتاب های عادی و پیشرفته ی اندیشمند ، منابعی برای تمرین و تکرار  ، خواهند بود.
ـ برای مطالعه ی علوم ، اجتماعی ، فارسی و هدیه ها ؛ هر روز عنوان درس در تکالیف روزانه اعلام خواهد شد.
لطفاً کار و فعّالیت بچّه ها در منزل و ثبت زمان ها در کارت ، به طور جدّی مورد توجّه باشد.
اگر بچّه ها، اشکالاتی در دروس دارند ، ضمن کار در منزل مرا نیز مطّلع نمایید.
از همکاری شما متشکرم.

منتشر شده در 31 فروردین 1397

برنامه ی درسی جدید

تغییراتی در برنامه ی درسی هفته ، ایجاد شده است.
این برنامه از 15 فروردین 1397  اجرا می شود.
بچّه ها می دانند ؛ تغییر برنامه ی درسی هفته ، بنا به نیاز و شرایط جدید و کیفیت بیشتر فعّالیت های کلاسی ، صورت می گیرد.
این پنجمین و آخرین تغییر برنامه ی درسی ماست.
موفق باشید پسرای گل !!!منتشر شده در 01 فروردین 1397