Welcome to our wonderful class

کلاس دوست داشتنی یک دوره یا مقطع نیست . کلاس دوست داشتنی یک جریان زیبا و پویای زندگی با نقش های مستقیم و فعّال کودکان است .

My  classroom  is  a  green  space  for  tomorrow  


بچه ها باید بیشتر وقت داشته باشند برای این که بچگی کنند و از زندگی شون لذّت ببرند!!