من معلّم همه ی بچّه های دنیا هستم .

کلاس دوست داشتنی یک دوره یا مقطع نیست . کلاس دوست داشتنی یک جریان زیبا و پویای زندگی با نقش های مستقیم و فعّال کودکان است .


My  classroom  is  a  green  space  for  tomorrow